VIDEO

Nam vs Đức.avi


Hiếu vs Việt Anh


Dương vs Thăng


Giang Linh


DA Tien


An Nhung


Thưởng vs Quang88


doanlongkaratedo 01


Khai chương Võ đường 1


Khai chương Võ đường - Basadai


Võ sư Đoàn Đình Long - Võ đường 1Quang90 Chuong


Giang vs Duong


Son Linh


Thang Thang


Hoan Thang


An vs Quang88


Kì thi lên đai 07/08/2011


Kì thi lên đai 07/08/2011 2


Khai chương Võ đường 3


Võ sư Đoàn Đình Long - Võ đường 1


Võ sư Đoàn Đình Long - VTV1


Ngôi Sao Võ Thuật Việt Nam toàn cầu - Võ đường Đoàn Đình Long